Ochrana osobných údajov

V www.luca.sk, ADIVISON s.r.o., Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava, IČO 35926881:  (ďalej len „my“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V nasledujúcom texte nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Prístupom k službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady budú účinné 180 dní odo dňa, keď budú revidované Zásady zverejnené v Službe, a váš ďalší prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali.

Ako zdieľame vaše informácie

Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej tretej strane bez toho, aby sme si vyžiadali váš súhlas, s výnimkou obmedzených okolností, ako je opísané nižšie:

  1. Analytické služby
  2. Zhromažďovanie a spracovanie údajov
  3. Keď používame rozhranie API platformy Google Maps

Od takýchto tretích strán vyžadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdáme, používali len na účel, na ktorý boli odovzdané, a aby ich neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj na nasledujúce účely: (1) na dodržanie platných zákonov, nariadení, súdnych príkazov alebo iných právnych postupov; (2) na vymáhanie vašich zmlúv s nami vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) na reakciu na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán.

Vaše práva

V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu alebo vymazanie alebo na získanie kópie svojich osobných údajov, na obmedzenie alebo namietanie voči aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, na požiadanie o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov s iným subjektom, na odvolanie súhlasu, ktorý ste nám poskytli na spracúvanie vašich údajov, na podanie sťažnosti na zákonný orgán a na ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných právnych predpisov. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na adresu info@adivison.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zhromažďovať alebo spracúvať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas s ich spracúvaním na požadované účely, je možné, že nebudete mať prístup k službám, na ktoré boli vaše údaje požadované, alebo ich nebudete môcť využívať.

Súbory cookies

Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (napríklad webové signály a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako takéto technológie používame a ako môžete niektoré súbory cookie odmietnuť, sú uvedené v našom oznámení o súboroch cookie.

Zabezpečenie

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a budeme používať primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií, ktoré máme pod kontrolou. Vzhľadom na prirodzené riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, a robíte tak na vlastné riziko.

Odkazy tretích strán a používanie vašich informácií

Naše služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú zásadami ochrany osobných údajov a inými postupmi tretích strán vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, ktorá môže byť prístupná prostredníctvom odkazu v Službe. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej webovej lokality. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné právne požiadavky).

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich údajov, ktoré sú u nás k dispozícii, môžete nám poslať e-mail na adresu info@adivison.sk. Vaše pripomienky budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Návrat hore